Νέα Σύμβαση Μονάδας

Κάντε Εγγραφή με τα στοιχεία σας ή Συνδεθείτε αν έχετε ήδη λογαριασμό

Οι Μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές σύμφωνα με τα αρ. 30, 51 και 52 του Ν. 4819/21

Εάν είστε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της επεξεργασίας και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ παρακαλούμε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την σύμβαση σας

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)
 2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
 3. Έγκριση ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας
 4. Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) της εγκατάστασης
 5. Αποδεικτικό Υποβολής έκθεσης Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
 6. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο
 7. Τεκμηρίωση χρήσης γεφυροπλάστιγγας η οποία πρέπει να περιέχει τα εξής:
  • Ζυγιστικό μηχάνημα που να έχει λάβει Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή κατά Ενότητα Δ’ (Module D) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Οικ. ΔΠΠ1417/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 1230), όπως εκάστοτε ισχύει,
  • Καταγραφικό που να έχει Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου κατά Ενότητα Β’ (Module B) (Type Examination Certificate-TEC) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Οικ. ΔΠΠ1417/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Τουρισμού, όπως εκάστοτε ισχύει και
  • Λογισμικό καταγραφής των δεδομένων, το οποίο έχει τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των αλλαγών (audit trail)
  • Πιστοποιητικό διακρίβωσης τελευταίας διετίας
  • Φωτογραφία αυτοκόλλητου ce γεφυροπλάστιγγας

Αφού υποβάλετε την αίτηση με επιτυχία τότε το σύστημα μας θα εξετάσει τα δικαιολογητικά και θα προχωρήσει στην σύμβαση μονάδας

Εισάγετε το ΑΦΜ σας

Το ΑΦΜ σας θα επιβεβαιωθεί απ' την ηλεκτρονική υπηρεσία του TaxisNet

Και πατήστε επόμενο

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

*Σε περίπτωση που υπάρχει πάνω από μια εγκατάσταση στο τέλος της υποβολής των δικαιολογητικών ,παρακαλούμε πατήστε το πλήκτρο νέα εγκατάσταση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παρακαλούμε επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά λειτουργίας της εγκατάστασης

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση διαθέτει παραπάνω από 1 πλάστιγγες παρακαλούμε πατήστε προσθήκη