Η Ανάκτηση Α.Ε. δημιουργήθηκε το 2022 από στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο των κατασκευών καθώς και στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.  Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για τα ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/10), την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων (Ν4030/ 11) κλπ.

Η βαθιά γνώση της κατασκευαστικής αγοράς, των διαδικασιών ανακύκλωσης και της νομοθεσίας επικουρούμενα  από  την έντονη συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης, την έχουν καταστήσει έναν από τους πυλώνες της Εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων στην Αττική και στην περιφέρεια.  Πρωταρχικός μας στόχος είναι να στηρίξουμε τις μονάδες επεξεργασίας ώστε να είναι βιώσιμες και κερδοφόρες με την εφαρμογή του εγκεκριμένου τιμολογίου εισφορών του συστήματος, διαφυλάσσοντας παράλληλα τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Συστήματος και την διαφάνεια στη λειτουργία του.

Η έδρα της βρίσκεται στην Αττική, δραστηριοποιείται σε μεγάλο εύρος περιφερειακών ενοτήτων και έχει συνεργασία με πρότυπες και αδειοδοτημένες μονάδες πανελλαδικά.  Μέσω από το δίκτυο των συνεργατών της, μονάδες και συλλέκτες μεταφορείς, καθίσταται ικανή να εξυπηρετήσει έργα άμεσα και αποτελεσματικά σε όλη τη γεωγραφική της εμβέλεια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει δεν περιορίζονται στον συντονισμό της ροής των ΑΕΚΚ και στην ορθή ανακύκλωσή τους αλλά έχουν και συμβουλευτικό χαρακτήρα για κάθε έργο ξεχωριστά, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην προστασία του περιβάλλοντος  και υπηρετώντας πιστά το λόγο της ίδρυσης της.

Οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρμόζει η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ είναι οι εξής:

  1. Συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ σε συμβεβλημένες μονάδες ανακύκλωσης
  2. Επιθεώρηση και ζύγιση του φορτίου στη γεφυροπλάστιγγα
  3. Απόθεση των αποβλήτων σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης
  4. Χειρωνακτική απομάκρυνση τυχόν ανεπιθύμητων υλικών και θραύση ογκωδών υλικών
  5. Θραύση των υλικών στον σπαστήρα και ταυτόχρονος διαχωρισμός των σιδηρούχων
  6. Διαχωρισμός σε κλάσματα (άμμος, χώματα, πέτρες) των τεμαχισμένων υλικών από κόσκινο και διάθεσή τους ως υλικό κατασκευών ή ως υλικό ανάπλασης άνευ αξίας για επιχωματώσεις, αποκαταστάσεις ανενεργών λατομείων, καθώς και για αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων
  7. Το υπόλειμμα της παραγωγικής διαδικασίας δύναται να οδηγείται σε ΧΥΤΑ είτε εναλλακτικά ως πρώτη ύλη προς παραγωγή RDF