Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας https://anaktisiaekk.gr

Το Σύστημα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφεξής «Σύστημα» δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει  πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας.

Παρακαλούμε διαθέστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιστότοπου που αναφέρονται εδώ (“Όροι & Προϋποθέσεις”) καθώς και την Πολιτική Απορρήτου και για τα  Cookies. Η χρήση του ιστότοπου μας, των πληροφοριών, των υπηρεσιών και του περιεχομένου που διανέμεται μέσω ή σε συνδυασμό με ή που διατίθεται στον Ιστότοπο, μέσω οποιουδήποτε τεχνικού μέσου, υπόκειται στην αποδοχή σας αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων, της Πολιτικής Απορρήτου μας και οποιασδήποτε άλλης ειδοποίησης ή τροποποίησης που αναρτάται εκεί. Τέτοια αποδοχή θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί μόλις συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτου μας και οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση ή τροποποίηση που αναρτάται στον ιστότοπο, πρέπει να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και να απέχετε από τη χρήση του.

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου
 • «Συγκατάθεση»: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το Σύστημα 

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) γίνεται δυνάμει  συγκατάθεσης, την εκτέλεση σύμβασης, τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας, τη διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων.

Συλλογή και Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών

Το Σύστημα καταβάλλει κάθε προσπάθεια και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των  κάτωθι αρχών σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας της με χρήστες εν γένει του δικτυακού της τόπου.
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Σύστημα μας διέπεται από αρχές που καθορίζονται από τον Κανονισμό EE 2016/679, μεταξύ των οποίων είναι η νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Τα δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία που δεν συμφωνεί με αυτούς τους σκοπούς. Επιπλέον, τηρούμε την αρχή της ελαχιστοποίησης και ακρίβειας των δεδομένων, διατηρώντας τα μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, ενώ εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Το Σύστημα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών όπως  ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, επάγγελμα φυσικού προσώπου, υπογραφή, επωνυμία ατομικής επιχείρησης,  ΔΥΟ και στοιχεία έργου. Επίσης συγκεντρώνει επικοινωνιακά στοιχεία όπως e-mail και τηλέφωνο, καθώς και πληροφορίες για την έδρας της ατομικής επιχείρησης, πόλη, περιφερειακή ενότητα και ταχυδρομικό κώδικα.
Υποκείμενα είναι οι αντισυμβαλλόμενοι της Εταιρείας και πελάτες αυτής καθώς και  προμηθευτές.

Το Σύστημα δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα όπως δεδομένα υγείας, γενετικά, βιομετρικά, ή δεδομένα που αφορούν σεξουαλική ζωή, γενετήσιο προσανατολισμό, φυλετική/εθνοτική καταγωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές/φιλοσοφικές απόψεις ή συνδικαλιστική συμμετοχή.

Κατά την αποστολή μηνύματος μέσω φόρμας επικοινωνίας, συλλέγονται τα στοιχεία που υποβάλλει ο χρήστης, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τρόπος Χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την περιήγηση στον ιστότοπο, δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα δεδομένα όπως αυτά που σχετίζονται με την υγεία, τη γενετική ή με βιομετρικά δεδομένα.

Ειδικότερα, το Σύστημα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για τη
υπογραφή, σύναψη, και εκτέλεση συμβάσεων με τους αντισυμβαλλόμενους της καθώς και το προσυμβατικό στάδιο αυτής.

Αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση για τις συμβάσεις έργου και τις υπηρεσίες που παρέχει Το Σύστημα, καθώς και την εκτέλεση δρομολογίων και τιμολόγηση των αντισυμβαλλομένων. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα αξιοποιούνται για την ενίσχυση και
διαχείριση της συνεργασίας με συνεργάτες και προμηθευτές και μονάδες επεξεργασίας,
την ανταπόκριση σε αιτήματα ελεγκτικών αρχών, και την επεξεργασία παραπόνων από
πελάτες ή συνεργάτες. Τέλος, τα δεδομένα είναι σημαντικά για την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες της Εταιρείας . 

Σημαντική είναι επίσης η χρήση των δεδομένων για την εύρυθμη συνεργασία της Εταιρείας με τους συνεργάτες της, ανεξαρτήτως της μορφής της εργασιακής σχέσης, καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων συνεργασίας με προμηθευτές υπηρεσιών, υπεργολάβους και λοιπούς συνεργάτες μέσω σχετικών συμβάσεων ή πρόσθετων πράξεων, και για τη διαχείριση παραπόνων από πελάτες, συνεργάτες ή προμηθευτές

Η δική σας ενημέρωση και αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου μας

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, κατανοείτε και αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική καθώς και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και τα Cookies, δηλώνοντας έτσι τη συμφωνία σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, επικοινωνώντας με το Σύστημα μας (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παρακάτω). 

Διαμοιρασμός προσωπικών δεδομένων

Το Σύστημα μοιράζεται τα δεδομένα σας με εξωτερικούς συνεργάτες και υπεργολάβους για να παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους της. Αυτό περιλαμβάνει επαγγελματίες όπως διαχειριστές ιστοσελίδων, καθώς και εταιρείες που έχετε εγκρίνει, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, τα δεδομένα σας μπορεί να διαμοιράζονται με προμηθευτές, μονάδες επεξεργασίας, λατομεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το προσωπικό και άλλους συνεργάτες της Εταιρείας. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους καταγραφής, αποθήκευσης και επικοινωνίας.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα απαιτείται για τον σκοπό τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Σύστημα μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας της σε περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της Εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω. Κατ’ εξαίρεση, Το Σύστημα διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα μας

 

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα:  

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,  
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,   
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,  
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,   
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,  
 • Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.  

Ο ιστοσελίδα μας θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους. Κατ’ εξαίρεση, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο.    
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν την ιστοσελίδα στο info@anaktisiaekk.gr.

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, Το Σύστημα μας ενδέχεται να χρεώσει ένα ποσό προκειμένου να καλύψει το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτει. Το Σύστημα μας θα σας ενημερώνει για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα αναμένει την επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και την καταβολή του αναφερόμενου ποσού.

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε ενδεχόμενη τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών, καθώς και τη χρήση ή την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο με παράνομο τρόπο.
Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε αυστηρό καθήκον εμπιστευτικότητας.
Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφάλειας δεδομένων. 
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών της,
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές και πληροφοριακά συστήματα.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου παρουσιάζει εξ ορισμού αδυναμίες ασφάλειας. Ως εκ τούτου, Το Σύστημα μας δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εσωτερικά. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο Το Σύστημα μας διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) αποτελεί την ελληνική εποπτική αρχή, η οποία εδρεύει επί της οδού Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-6475600 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υλικό που ανήκει ή έχει αδειοδοτηθεί από το Σύστημα  και τέτοιο υλικό προστατεύεται κάτω από τους νόμους του εμπορικού σήματος, της πνευματικής ιδιοκτησίας και του πνευματικού δικαιώματος και δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να διανεμηθεί, να ανεβεί, να ληφθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να εκτυπώνετε ή να κατεβάζετε περιεχόμενο ή σελίδες του ιστότοπου για προσωπική χρήση ή αναφορά μόνο.                              

Όλα τα δικαιώματα σε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα της Εταιρεία  που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, σχέδια, ονόματα, όρους που χρησιμοποιεί Το Σύστημα  για να προσδιορίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, που ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί από το Σύστημα , είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι, ανήκουν στο Σύστημα  και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, να αντιγραφούν ή να αναπαραχθούν εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Ανάκτηση ΑΕ.

Πολιτική για τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή ενός χρήστη κατά την επίσκεψή του σε μια ιστοσελίδα. Σκοπός τους είναι να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησης, αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη. Αυτό βοηθά την ιστοσελίδα να προσφέρει πιο προσωποποιημένη εμπειρία και να αναγνωρίζει τους επισκέπτες κατά τις επόμενες επισκέψεις τους

Τύποι Cookies:

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, όπως τα απαραίτητα cookies που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, τα cookies απόδοσης που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, τα λειτουργικά cookies που αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του χρήστη, και τα cookies στόχευσης ή διαφήμισης που χρησιμοποιούνται για την παροχή προσωποποιημένων διαφημίσεων.

Διαχείριση Cookies

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή τους, επιλέγοντας να αποκλείσουν ή να διαγράψουν cookies. Ωστόσο, η απόρριψη ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησης στην ιστοσελίδα και να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

Επικαιροποίηση

Το Σύστημα μπορεί να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική και τους όρους Χρήσης, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της.