Skip to content

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ

 

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ με έδρα την Αττική και εθνική εμβέλεια, έχει λάβει έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης με ΑΔΑ: 96ΠΓ46Ψ8ΟΖ-ΥΕΖ και έχει μετόχους έμπειρους διαχειριστές ΑΕΚΚ και συνεργάζεται με μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ που διαθέτουν όλες τις νόμιμες άδειες.

H λειτουργία της εταιρείας και των συνεργατών της εναρμονίζονται με την εθνική νομοθεσία (Ν.4819/21) για την ανακύκλωση και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312, 24/8/2010).

Η ανακύκλωση των ΑΕΚΚ σε 1 λεπτό!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)

Κατεδαφίσεις & Εκσκαφές

Οι κατεδαφίσεις και οι εκσκαφές έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικούς όγκους αποβλήτων οι οποίοι εάν δεν διαχειρισθούν με τον σωστό και επαγγελματικό τρόπο μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα.

Τα απόβλητα συλλέγονται και αποστέλλονται σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Ανακύκλωση Αποβλήτων

Ανακυκλώνουμε τα απόβλητα και δεν τα πετάμε, γιατί είναι πηγή πρώτων υλών και προστατεύουμε το περιβάλλον.

Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και πλέον είναι άχρηστα για τον ιδιοκτήτη τους, δεν έχουν χάσει όλη την αξία τους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και αναγκαστικά θα διατεθεί σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Με την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων εξοικονομούμε ενέργεια και  φυσικούς πόρους.

Ανακύκλωση και Εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων

Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι
  • ΟικονομικάΑνακτώνται υλικά προς χρήση, τα οποία έχουν αξία στην αγορά. Επιπλέον, τα ανακυκλωμένα υλικά παράγονται με λιγότερο συνολικό κόστος από αυτό που θα καταβάλλονταν για να παραχθούν από εξορυκτικές πρώτες ύλες.
  • Περιβαλλοντικά: Η ανεξέλεγκτη διάθεση στο περιβάλλον δημιουργεί κινδύνους, όπως πυρκαγιών και πλημμυρών. Υποβαθμίζεται αισθητικά και ρυπαίνεται το φυσικό περιβάλλον, με συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος. Συχνά τα απόβλητα, ακόμη και τα ΑΕΚΚ περιέχουν και επικίνδυνες ουσίες Ακόμη και η ελεγχόμενη διάθεση των αποβλήτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, εξαιτίας του εκλυόμενου μεθανίου. Η παραγωγή δευτερογενών υλικών μέσω της ανακύκλωσης απαιτεί λιγότερη ενέργεια, άρα προκαλεί μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
  • ΚοινωνικάΔημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα στάδια της εναλλακτικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Παράλληλα, οι μικρότερες ποσότητες που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ επιμηκύνει το χρόνο ζωής τους και απαιτεί μικρότερες εκτάσεις, μειώνοντας τις πιέσεις και εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες. Ενδυναμώνεται η περιβαλλοντική συνείδηση και εμπεδώνονται νέες πολιτισμικές αξίες.
Οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρμόζει η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ είναι οι εξής:
  1. Συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ σε συμβεβλημένες μονάδες ανακύκλωσης
  2. Επιθεώρηση και ζύγιση του φορτίου στη γεφυροπλάστιγγα
  3. Απόθεση των αποβλήτων σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης
  4. Χειρωνακτική απομάκρυνση τυχόν ανεπιθύμητων υλικών και θραύση ογκωδών υλικών
  5. Θραύση των υλικών στον σπαστήρα και ταυτόχρονος διαχωρισμός των σιδηρούχων
  6. Διαχωρισμός σε κλάσματα (άμμος, χώματα, πέτρες) των τεμαχισμένων υλικών από κόσκινο και διάθεσή τους ως υλικό κατασκευών ή ως υλικό ανάπλασης άνευ αξίας για επιχωματώσεις, αποκαταστάσεις ανενεργών λατομείων, καθώς και για αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων
  7. Το υπόλειμμα της παραγωγικής διαδικασίας δύναται να οδηγείται σε ΧΥΤΑ είτε εναλλακτικά ως πρώτη ύλη προς παραγωγή RDF