Η Ανάκτηση Α.Ε. είναι πολυμετοχική εταιρεία και διοικείται από ένα τριμελές διοικητικό συμβούλιο με σαφή προσανατολισμό την συμβολή και την εποπτεία στις αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.     

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

  1. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΙΟΥΚΗ, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
  2. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟ, Αντιπρόεδρο ΔΣ
  3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ, Μέλος ΔΣ

Το προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από πλήρως καταρτισμένα άτομα με εμπειρία και εξειδίκευση σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, με κύριο γνώμονα την άμεση πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών.

Το  οργανόγραμμα της εταιρείας είναι το ακόλουθο: