Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Ε. έχει λάβει έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης με ΑΔΑ: 96ΠΓ46Ψ8ΟΖ-ΥΕΖ, από 03/08/2022, με την υπ’ αριθμ. 195.13/26-07-2022 απόφαση ΔΣ του Οργανισμού.

Η γεωγραφική εμβέλεια του Συστήματος περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ και ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ενώ αναμένονται επεκτάσεις σε περισσότερες.