Το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας έχοντας τα πρότυπα σχετικά πιστοποιητικά ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015