Διαχειριστής ΑΕΚΚ

Ο ανάδοχος των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο (Ν.4819/21).

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το έργο του οποίου ο κύριος (ιδιοκτήτης, μισθωτής κ.λπ.) και στου οποίου το όνομα εκδίδεται η άδεια, είναι φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης ή ατομική επιχείρηση) ή νομικό πρόσωπο (εταιρεία).

Σύμβαση Ιδιωτικού Έργου

Σύμβαση για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ ιδιωτικών έργων με αντισυμβαλλόμενους ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) όπου εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Λιανικής ή επιχειρήσεων όπου εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Εισαγωγή Στοιχείων

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ

Το έργου του οποίου ο κύριος είναι δημόσιος φορέας (Δήμος, Περιφέρεια) ή εταιρεία Δημοσίου συμφέροντος (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.).

Σύμβαση Δημοσίου Έργου

Σύμβαση για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ έργων του Δημοσίου με αντισυμβαλλόμενους επιχειρήσεις όπου εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Εισαγωγή Στοιχείων

Συλλέκτης

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

Κάθε επιχείρηση που διαθέτει τουλάχιστον ένα φορτηγό όχημα (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) και εκτελεί δραστηριότητα συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων από το εργοτάξιο μέχρι τον τελικό αποδέκτη.

Σύμβαση Συλλογής – Μεταφοράς

Σύμβαση με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της συλλογής – μεταφοράς ΑΕΚΚ (χωματουργοί, κατασκευαστές, ιδιοκτήτες ΦΔΧ).

Εισαγωγή Στοιχείων

Μονάδα

ΜΟΝΑΔΑ

Η εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων στην οποία γίνεται η επεξεργασία και ανακύκλωση των αποβλήτων.

Σύμβαση Μονάδας

Σύμβαση συνεργασίας με εγκαταστάσεις παραλαβής και επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

Εισαγωγή Στοιχείων